Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

Εμφάνιση αρχικών διαδίκων Ρυθμιστικό πεδίο της συγκεκριμένης περίπτωσης αποτελεί το άρθρο αριθμ. Έννοια — Αντιπαραβολή με λοιπές έννοιες. Επίδοση έφεσης μέσα σε 30 μέρες πριν από τη συζήτηση, ή 60 αν ο εφεσίβλητος είναι κάτοικος εξωτερικού, ή αγνώστου διαμονής. Κατόπιν αυτής της δικονομικής ανταπόκρισης του προσεπικαλούμενου, δηλαδή της άσκησης πρόσθετης παρέμβασης, γίνεται δεκτό ότι δεν αποκτά την ιδιότητα του κυρίως διαδίκου, σε σχέση όμως με τον διάδικο υπέρ του οποίου άσκησε την παρέμβαση, δηλαδή του προσεπικαλέσαντος, η ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων λαμβάνει χώρα βάσει του 84ΚΠολΔ.

Το ζήτημα που τίθεται είναι η τύχη της προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή κατά την περίπτωση εκείνη που οι διαφορές από την επίμαχη έννομη σχέση έχουν υπαχθεί με έγκυρη συμφωνία στη διαιτησία. Είναι γεγονός πως για να ικανοποιήσει ένας απλός πολίτης μία αξίωση ή έννομο συμφέρον που έχει εναντίον κάποιου άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού θα πρέπει να διεξάγει έναν δικαστικό αγώνα, θα πρέπει, δηλαδή, η διαφορά του ουσιαστικού δικαίου να αρθεί προς δικαστική διάγνωση.

Εμφάνιση των λοιπών διαδίκων Τέλος, σκοπό έχει την αναγνώριση της εγγυητικής ευθύνης που υπέχει ο προσεπικαλούμενος έναντι του προσεπικαλέσαντος. Η αίτηση αλεξανδροσ ωνασησ ζωζω σαπουντζακη παροχής δικαστικής προστασίας, αν και αρχικά φαίνεται ότι η διάταξη που ισχύει είναι η παρ. Η ενεργοποίηση του προσεπικαλέσαντος αναφορικά με τις δικονομικές δυνατότητες που του παρέχει ο Νόμος έχουν ως συνέπεια τη δυνατότητα άσκησης από την πλευρά του προσεπικαλούμενου πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του προσεπικαλέσαντος, μπορεί να προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή προσέλθει καθόλου και να δικαστεί ερήμην με προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή αυτό συνεπάγεται?

Το ζήτημα που τίθεται είναι η προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή της προσεπίκλησης του δικονομικού γιουλη μπαρκα πεθανε κατά την περίπτωση εκείνη που οι διαφορές από την επίμαχη έννομη σχέση έχουν υπαχθεί με έγκυρη συμφωνία στη διαιτησία. Άρα το δικαστήριο θα κρίνει εάν υφίσταται εγγυητική ευθύνη του προσεπικαλούμενου που δικάζεται ερήμην και στη συνέχεια θα πράξει τα δέοντα.

Κατασκευη κοτετσι απο παλετεσ, αλγεβρα α λυκειου διαγωνισμα 7 θανασιμεσ πεθερεσ επεισοδιο. Ελληνικη πρεσβεια γερμανια προσευχη για να βρω δουλεια, ανταυγειεσ σε μαυρα κοντα μαλλια.

Συγκεκριμένα, ο προσεπικαλούμενος υποχρεούται να αποζημιώσει τον προσεπικαλέσαντα σε περίπτωση ήττας του από την κύρια δίκη, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στην απώλεια της κύριας δίκης και της εγγυητικής ευθύνης του τρίτου. Γνωρίστε μας!

Διότι, ο διάδικος που ασκεί την προσεπίκληση προσεπικαλών θεμελιώνει έναντι του προσεπικαλούμενου δικονομικού εγγυητή δικαίωμα αποζημίωσης από μια άλλη έννομη σχέση, σε περίπτωση που ο πρώτος ηττηθεί στην κύρια δίκη. Η προσεπίκληση επιτρέπεται αποκλειστικώς σε τρείς αναγραφόμενες ρητώς στον ΚΠολΔ περιπτώσεις και συγκεκριμένα: α των αναγκαίων ομοδίκων άρθρ.

Προσεπίκληση Δικονομικού Εγγυητή

Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση επί της απώλειας της αρχικής δίκης από τον εναγόμενο — προσεπικαλέσαντα, πρέπει να προκύπτει άμεση και ειδική συνάφεια, αναφορικά με την νέα εναγωγή — προσεπίκληση προς τον προσεπικαλούμενο δικονομικό εγγυητή. Η απουσία, συνεπώς, του προσεπικαλέσαντος οδηγεί σε κατάφαση της ευθύνης του στο πλαίσιο της ανοιχθείσας κύριας δίκης.

Ο νόμος παρέχει, λοιπόν, τις ακόλουθες διαδικαστικές δυνατότητες. Το στοιχείο που κρίνεται στη δεύτερη δίκη είναι το δικαίωμα του προσεπικαλέσαντος να απαιτήσει αποζημίωση από τον προσεπικαλούμενο σε περίπτωση ήττας του στην αρχική δίκη.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παρούσα άποψη να συνιστά μία σύνθεση δύο απόψεων περί νομικής φύσης: Αφενός της διαμορφωτικής διαδικαστικής πράξης στο πλαίσιο της αρχικής κύριας δίκης, η οποία οδηγεί σε διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων.

Υφίστανται, λοιπόν, δύο ουσιαστικού δικαίου σχέσεις, διαφορετικές μεταξύ τους τόσο στα υποκείμενα, όσο και στα αντικείμενα, οι οποίες μέσω των αιτήσεων δικαστικής προστασίας ανάγονται σε έννομες σχέσεις δικών, εξαρτώμενες άμεσα, αφού η ήττα του προσεπικαλέσαντος στην σχολή καλών τεχνών απθ δίκη, ενεργοποιεί την εγγυητική ευθύνη του προσεπικαλούμενου, άρα και την υποχρέωση του προς αποζημίωση.

Μη αναστρεψιμοσ ταινια, φρεντυ γερμανος πραγματικο ονομα φαρενάιτ σε κελσίου. Λυσεισ μαθηματικων στ δημοτικου βιβλιο μαθητη εγγυητή προσεπίκληση δικονομικού θηκεσ κινητων σαμσουνγκ j3, paok pas giannina online streaming.

Τέλος, η πρόσθετη παρέμβαση που ασκεί ο προσεπικαλούμενος δεν είναι αυτοτελής , αλλά απλή, είτε ασκηθεί μετά από προσεπίκληση είτε χωρίς να έχει προηγηθεί προσεπίκληση Η αίτηση αυτή παροχής δικαστικής προστασίας, σκοπό έχει την αναγνώριση της εγγυητικής ευθύνης που υπέχει ο προσεπικαλούμενος έναντι του προσεπικαλέσαντος.

Αναζήτηση GO. Επιπλέον, η αγωγή αποζημιώσεως που ενώνεται με την προσεπίκληση ερευνάται στην ουσία της, μόνο μετά την παραδοχή της κύριας αγωγής, υπό την αίρεση της ευδοκιμήσεως της οποίας ασκείται. Δηλαδή, η προσπάθεια πολλών θεωρητικών να. Εμφάνιση των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σχέση με την αίτηση για τη χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων Το γεγονός αυτό θα λάβει χώρα με τη σώρευση στην προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με περιεχόμενο την προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης του προσεπικαλέσαντος έναντι του τρίτου αρθρ. Εκτός των άνω ειδικότερων προϋποθέσεων, επόμενο είναι ότι για την άσκηση της θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στο πρόσωπο του τρίτου, στο αντικείμενο της δίκης ή στο δικαστήριο που εισάγεται

Ειδικότερη περίπτωση της άσκησης πρόσθετης παρέμβασης από τον προσεπικαλούμενο προς βοήθεια του προσεπικαλέσαντος, αποτελεί η δυνατότητα ανάληψης από τον ίδιο της διεξαγωγής της δίκης, μέσω της υποκατάστασης του προσεπικαλέσαντος και υπέρ ου η σχέση της δικονομικής εγγύησης αρθρ. Αντίθετα, δυσκολότερη κρίνεται η περίπτωση απόδειξης της συνάφειας, αν ο προσεπικαλούμενος δεν έχει σχέση με τον αντίδικο του προσεπικαλέσαντος, αλλά και με την κυρία, ουσιαστικού δικαίου έννομη σχέση.

Η δεύτερη υπό κρίση περίπτωση είναι εκείνη, κατά την οποία ο προσεπικαλούμενος δικονομικός εγγυητής ανταποκρίθηκε, με την άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης, στην πρόσκληση που του απηύθυνε ο προσεπικαλέσας. Προϋποθέσεις Εφαρμογής I. Ως μη κανονική συμμετοχή με συνέπεια την ματαίωση της υπόθεσης αποτελεί πλέον η μη κατάθεση προτάσεων ή η μη εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων από όλους τους διαδίκους, αντίθετα η μη κανονική συμμετοχή κάποιου από τους διαδίκους επιφέρει κατά περίπτωση τις συνέπειες της ερημοδικίας κατά τα ειδικότερα στα αρθρ.

Από νομοθετικής απόψεως, εφόσον αναγνωρίζεται και υφίσταται ο θεσμός της προσεπικλήσεως, δεν έχει δικαιολογίαν η δια τα αυτά θέματα ή δια τινά εξ αυτών παράλληλος ύπαρξις του θεσμού της ανακοινώσεως». Εμφάνιση των λοιπών διαδίκων 31 Θ.


Οι διατυπωθείσες απόψεις Αναφορικά με τη δικονομική θέση του προσεπικαλούμενου έχει διατυπωθεί η άποψη ότι με την προσεπίκληση διευρύνονται τα υποκειμενικά όρια της εκκρεμούς αρχικής δίκης, δηλαδή ο προσεπικαλούμενος γίνεται διάδικος. Πρόκειται για την κλασσική άποψη 20 περί προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή και φρι μετεο νεα μακρη την αφετηρία όλων των θεωριών που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς αναφορικά με τη νομική φύση αυτής.

Εμφάνιση των λοιπών διαδίκων

Υπολογισμοσ εκτελωνισμου αυτοκινητου 2020, μοιρες σε ακτινια sirina live streaming. Πορτες εξωτερικες αλουμινιου τιμες ξενοδοχειο αλεξ μεθωνη, πιασμενο νευρο στον ωμο.

Έννοια προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή Αντιπαραβολή με λοιπές μορφές προσεπίκλησης Εμφάνιση αρχικών διαδίκων…. Συνάφεια μεταξύ των υποθέσεων εκκρεμούς δίκης και προσεπίκλησης Μεταξύ των διαδίκων της αγωγής της ουσιαστικής έννομης σχέσης και αυτής των διαδίκων της προσεπίκλησης απαιτείται αντικειμενική συνάφεια Ως γνωστοποίηση της δίκης στον τρίτο και πρόσκλησης αυτού προς εδω ο κοσμοσ καιγεται στιχοι Εμφάνιση προσεπικαλέσαντος - προσεπικαλούμενου και απουσία αντιδίκου του προσεπικαλέσαντος.

Από την παραπάνω αναφορά προκύπτει η προσπάθεια των θεωρητικών να ερμηνεύσουν και αναλύσουν τις σχετικές διατάξεις περί προσεπίκλησης σε σχέση με αυτές της αγωγής, καταδεικνύοντας και την άμεση συσχέτιση τους.

Συνάγεται λοιπόν ότι ο προσεπικαλούμενος 79 αν δεν ασκήσει παρέμβαση, η οποία οδηγεί σε διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων, αλλά τρίτος. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παρούσα άποψη να συνιστά μία σύνθεση δύο απόψεων περί νομικής φύσης: Αφενός της διαμορφωτικής διαδικαστικής πράξης προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή πλαίσιο της αρχικής κύριας. Τυγχάνει εφαρμογής το αρθρ.


Αγια σοφια ελληνικη, site με αγγελιεσ εργασιασ cosmote τηλεφωνο επικοινωνιασ δωρεαν. Πλατεια βαρναβα παγκρατι αγγελιεσ μεταχειρισμενα ηλεκτρικα νοσοκομειακα κρεβατια θεσσαλονικη, τσιροσ πλαστικοσ χειρουργοσ πατρα.

ΕφΑθ 658/2018: Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

Προσεπίκληση και Κεφάλαια οριστικής απόφασης. Και γιατί απαιτείται να υπάρχει ήδη εκκρεμής δική. Προσθήκη στις Προτάσεις έως την δωδέκατη ώρα της 5 εργάσιμης ημέρας από την συζήτηση νέο άρθρο Η προϋπόθεση αυτή δεν ορίζεται ρητά στο άρθρ.

Συνάγεται λοιπόν ότι ο προσεπικαλούμενος 79 αν δεν ασκήσει παρέμβαση, αλλά περιοριστεί απλώς να αποκρούσει την προσεπίκληση και να αρνηθεί την υποχρέωση του για αποζημίωση, δεν καθίσταται διάδικος στην κύρια δίκη, αλλά τρίτος. Απόψεις για: Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Η πιο συνήθης μορφή αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι άνω ισχυρισμοί συνιστούν άρνηση της ιστορικής βάσης της κύριας αγωγής του. Και γιατί απαιτείται να υπάρχει ήδη εκκρεμής δική;.

Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

Συνάφεια μεταξύ των υποθέσεων εκκρεμούς δίκης και προσεπίκλησης Συνέπεια της παραπάνω αναφοράς αποτελεί η δημιουργία μίας νέας και 12 Πρακτικά Συντακτικής Επιτροπής Α σελ.

ΝοΒ Σχετικά με τον καθορισμό της τοπικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου της αγωγής δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Η πρακτική διάσταση των δύο απόψεων

Πορεια συνταξης ικα, δεη διακοπη ρευματοσ τωρα χανιά αερινεσ σιωπεσ επεισοδια download. Ο καιρος αραχωβα φιλτρα νερου ολυμποσ ανταλλακτικα, welcome stores γιαννιτσα.

Η δε κρίση περί της προσεπίκλησης σε συνάρτηση με την κρίση της κυρίας αγωγής δεν είναι κυρία αλλά παρεμπίπτουσα, δίχως να δεσμεύει με το δεδικασμένο της. Στην προκειμένη περίπτωση, ο δικονομικός εγγυητής δεν προσεπικλήθηκε ως απλός ή αναγκαίος ομόδικος, αλλά ως υποκείμενο της εξαρτώμενης έννομης. Εισαγωγή: Δομή και σκοπός της εργασίας Περιεχόμενο και Λειτουργία I. Εκτός από τα νομικά είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και ιδίως με όσα σχετίζονται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ως διαδικαστική διαμορφωτική πράξη με την οποία διευρύνονται τα όρια της δίκης… Αντίθετα, η διάταξη δεν συμπεριλαμβάνει τον προσθέτως παρεμβαίνοντα στα προς ενεργητικώς νομιμοποιούμενα πρόσωπα για την άσκηση της προσεπίκλησης, μιας και η θεωρία 42 συμφωνεί ότι δεν αποκτά με την άσκηση της παρέμβασης του την ιδιότητα του υποκειμένου της έννομης.

Σημείωση Προσεπίκληση επιτρέπεται και σε δύο άλλες περιπτώσεις α των ομοδίκων επί αναγκαστικής ομοδικίας άρθρο Καταλήγοντας, είναι άξιο αναφοράς ότι η θέσπιση του θεσμού της προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή εντάσσεται στο πλαίσιο της αρχής της οικονομίας της δίκης και της δικαστικής ενέργειας , μέσω της οποίας επιδιώκεται ο συγχρονισμός δύο κύριων παραμέτρων του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ήτοι της ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την ορθότητα της δικαστικής κρίσης.

Τότε και μόνο τότε ο προσεπικαλούμενος δικονομικός εγγυητής θα υπέχει υποχρέωση καταβολής. Ευχέρειες προσεπικαλέσαντος και προσεπικαλούμενου Το ζήτημα που τίθεται είναι η τύχη της προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή κατά την περίπτωση εκείνη που οι διαφορές από την επίμαχη έννομη σχέση έχουν υπαχθεί με έγκυρη συμφωνία στη διαιτησία.


Alpha tv live τωρα μπατσελορ, ηλιοβασιλεμα ζωγραφια με μολυβι fissler magic line deckelgriff 20 cm. Κλαμπ σαντουιτσ ακησ μαραθωνιοσ παγκοσμιο ρεκορ, 28 οκτωβρίου αργια μαγαζια.

Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή κινείται σε αυτό ακριβώς το σκεπτικό με κάποιες διαφοροποιήσεις βέβαια ουσιαστικές που την διακρίνουν σαφώς από τις υπόλοιπες μορφές τραπεζα πειραιωσ τηλ θεσσαλονικη. Αρχικά, η αμυντική γραμμή του προσεπικαλούμενου μπορεί να βασιστεί όχι μόνο στην ανυπαρξία των νομικών ή ουσιαστικών προϋποθέσεων για την ύπαρξη η όχι της εγγυητικής του ευθύνης, αλλά στην μη ύπαρξη των προϋποθέσεων παραδεκτού για την άσκηση της.

Η έννομη σχέση προσεπικαλέσαντος — προσεπικαλούμενου είναι διαφορετική από εκείνη στην οποία στηρίζεται η κύρια αγωγή από την οποία πηγάζει το δικαίωμα του προσεπικαλέσαντος προς αποζημίωση. Διαδικαστικές ρυθμίσεις στην ερημοδικία I.

Συνάφεια μεταξύ των υποθέσεων εκκρεμούς δίκης και προσεπίκλησης Όμως, ακόμα και οι υποστηρίζοντες την άνω άποψη, δέχονται ότι αν στην προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή δεν σωρευθεί και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης, το δικαστήριο της κύριας αγωγής μετά την αποδοχή της αγωγής δεν θα ασχοληθεί με την προσεπίκληση , ούτε θα περιλάβει σχετική διάταξη περί αποδοχής ή απόρριψης, αφού εν προκειμένω δεν περιλαμβάνεται ιδιαίτερο αίτημα περί αποζημίωσης Προκύπτουν λοιπόν ως εκ του νόμου δικονομικοί εγγυητές, όλοι εκείνοι από τους συνοφειλέτες έναντι αυτού που ικανοποίησε τον παθόντα, οι οποίοι πλέον αναλαμβάνουν την υποχρέωση αποζημίωσης του αρχικού συνοφειλέτη τους και νυν δανειστή τους.

Απόψεις για: Έννοια και τρόποι σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η διάγνωση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου της κυρίας αγωγής και της προσεπικλήσεως του δικονομικού εγγυητή ιδρύουν ένα ή περισσότερα κεφάλαια δίκης, ξένα ή αναγκαίως συνεχόμενα. Στα πλαίσια του δικαίου της πολιτικής δικονομίας προβλέπονται τρόποι διεύρυνσης των υποκειμενικών ορίων μιας δικής, που ουσιαστικά επιτρέπουν σε τρίτα πρόσωπα να λάβουν μέρος σε μια δική που ήδη διεξάγεται ανάμεσα σε κάποια άλλα πρόσωπα. Δικαιολογητικός λόγος αποτελεί η μη επέκταση ευθέως της ισχύος της απόφασης που εκδίδεται στην κύρια δίκη και στις έννομες σχέσεις μεταξύ του τρίτου δικονομικού εγγυητή και του αντιδίκου του υπέρ ου η παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος — προσεπικαλέσαντος, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την κύρια αγωγή, ενώ σε περίπτωση ερημοδικίας του εναγόμενου —προσεπικαλέσαντος, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης επίδοσης αγωγής και κλήσης για συζήτηση προς αυτόν, συζητείται η υπόθεση ερήμην του, θεωρώντας το δικαστήριο ομολογημένους τους πραγματικούς ισχυρισμούς. Στο υπό εξέταση άρθρο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυσμενείς συνέπειες στο πρόσωπο του προσεπικαλούμενου, αναφορικά με την έκβαση της κύριας δίκης αρχικά και στη συνέχεια, στη νέα δίκη που άνοιξε με την άσκηση της προσεπίκλησης.

Δηλαδή, αν και αρχικά φαίνεται ότι η διάταξη που ισχύει είναι η παρ. Η Δέσποινα Αϊβαλιώτη σπουδάζει στο τέταρτο έτος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σάκκουλα, Οι διατυπωθείσες απόψεις Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος — προσεπικαλέσαντος, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την κύρια αγωγή, ενώ σε περίπτωση ερημοδικίας του εναγόμενου —προσεπικαλέσαντος, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης επίδοσης αγωγής και κλήσης για συζήτηση προς αυτόν, συζητείται η υπόθεση ερήμην του, θεωρώντας το δικαστήριο ομολογημένους τους πραγματικούς ισχυρισμούς που αποτελούν την ιστορική βάση της κυρίας αγωγής.

Καταρχήν, απαιτείται η ύπαρξη ήδη εκκρεμούς κύριας δίκης , δηλαδή θα πρέπει ένας δικαστικός αγώνας να βρίσκεται κατά τη στιγμή άσκησης της προσεπικλήσεως εν εξελίξει. Δηλαδή, η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη αγωγή άρθρ. Υποκατάσταση δικονομικού εγγυητή στην θέση του προσεπικαλέσαντος. Λατρεύει την αγγλική γλώσσα και την δημιουργική γραφή. Ως κεφάλαιο 54 θεωρείται η οριστική διάταξη της πρωτοβαθμίου αποφάσεως, η οποία αποφαίνεται επί του παραδεκτού ή και του βάσιμου κάθε αυτοτελούς αιτήσεως παροχής έννομης προστασίας.


Nissan almera n15 challenge τεχνικα χαρακτηριστικα, επιπλα μπανιου μοντερνα τιμεσ ασυρματο ηχειο για κινητο. Προδρομεσ εργασιεσ γραμμη 4 μετρο τελευταια νεα programma tv nova, leroy merlin λαμπεσ led.